Veterinary Pharmacy Premises

prepared by Prof. Goudarz Sadeghi-Hashjin


تشکیلات یک داروخانه دامپزشکی

گودرز صادقی هشجین استاد فارماکولوژی


مقدمه

امروزه تعداد قابل توجهي از دانش آموختگان دامپزشكي در امر داروخانه داري شاغلند و مديريت داروخانه هاي دامپزشكي را به عهده دارند. بنابراين، شايسته است دامپزشکان با موارد زیر آشنا گردند:
حرفه داروخانه داری
اصول نسخه نويسي
نسخه خواني
روشهای نسخه پيچي


قسمت های مختلف یک داروخانه

قسمت فعال
قسمت انبار
لابراتوار ساخت دارو
قسمت دفتري
قسمت پرسنلي


نکات لازم در قسمت فعال يك داروخانه

عمق کم برای قفسه ها دسترسی آسان و سریع به داروها در قفسه ها طبقه بندی داروها: بر اساس خواص فارماكولوژيك قرار دادن داروهای پر مصرف در محدوده واحد نسخه پيچي قرار دادن داروهاي O.T.C. در محدوده واحد تحويل مجزا کردن داروهاي سمي با علامت سمی در ويترين با درب داراي قفل وجود نور کافی در داروخانه تنظیم بهینه واحدهاي دريافت نسخه، پيچيدن نسخه و تحويل دارو برای کوتاه کردن زمان در روند تحويل قرارگيري دارو در قفسه هاي قسمت فعال بر اساس سیستم FiFo (First in First out) استقرار مناسب داروهاي دور از نور و يخچالي


نکات مورد توجه در قسمت انبار

ارجحیت قفسه هاي ايستاده قرارگيري دارو بر اساس سيستم FiFo باشد. يعني: داروهايي كه ابتدا وارد انبار ميشوند ابتدا هم از انبار خارج گردند. قرار دادن داروها در قفسه ها بر حسب خواص فارماكولوژيك درج تاريخ انقضاء داروها روي اتيكتهاي قابل جابجايي با خط درشت و نصب آنها به كارتنها داروها روي زمين چيده نشوند. قرار دادن بسته هاي سنگين و شكستني حتي الامكان در قفسه هاي پايين اختصاص دفتر ورود و خروج کالا به انبار


لابراتوار ساخت دارو

ميز ساخت دارو مناسب و داراي قفسه و كمد قفل دار باشد. قرار دادن داروهاي آتشگير در فضاي مطمئن حتي الامكان ترازو در محفظه شيشه اي قرار گيرد. افزایش دادن برآیند کار با ایجاد انضباط در محل (استقرار داروها و وسايل ساخت و اندازه گيري) در دسترس بودن كپسول آتش نشاني شستشوی وسايل ساخت پس از كار و نگهداری آنها در محل هميشگي همراه با رعایت نظافت در محدوده ساخت


قسمت دفتری

لوازم مورد نیاز:
ميز كار
گاو صندوق
كتابخانه
دفاتر محاسبات
قفسه بايگاني


قسمت پرسنلی

امكانات لازم براي استفاده پرسنل داروخانه:
دستشويي
توالت
كمد لباس
رختكن